Korzyści

Dziąki naszemu serwisowi wiącej ludzi dotrze do Twojej oferty i staniesz sią bardziej widoczny w zatłoczonym internecie.
Nasz sieć

Głównymi stronami naszej sieci sę
Promo-link.pl i WWW-Polska.pl. W usłudze Vip linki umieszczamy dodatkowo w katalogach SEO na innych stronach zarzędzanych przez nas.
Projektowanie

Zamów u nas wykonanie stron internetowych lub przenieś do nas swoje strony, a usługi promujęce stronę zostaną dodane automatycznie.
A A A

Regulamin


I. Podstawowe Definicje i pojęcia

  1. Promo-Link jest własnością firmy Trc-Webdesign Piotr Cytowicz.
  2. Serwis Promo-Link działa na zasadzie promowania linków do stron www.
  3. Administrator – osoba zarządzająca serwisem Promo-link.
  4. Użytkownik - użytkownik Internetu.
  5. Klient - osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług serwisu Promo-Link.
  6. Link – usługa podstawowa serwisu Promo-Link.
  7. VIP – usługa rozszerzona serwisu Promo-Link

II. Obowiązki i prawa Stron

  1. Klient serwisu przez rejestrację w serwisie zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Zabrania się dodawania linków oraz stron o tematyce erotycznej, z nielegalnym oprogramowaniem i innych, które są niezgodne z polskim prawem bądź powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo wykorzystania posiadanej bazy adresów e-mail do powiadamiania użytkowników o sprawach dotyczących serwsiu Promo-link, nowościach oraz innych tematach związanych z promocją stron w wyszukiwarkach.
  4. Administrator serwisu zobowiązuje się do nieudostępniania posiadanej bazy adresów e-mail użytkowników serwisu Promo-link osobom trzecim.
  5. W ramach Współpracy Klient ma prawo do:

   a. nieodpłatnego zgłoszenia nazwy linku oraz linku do Serwisu Internetowego w serwisie Promo-link w usłudze Link.
   b. Płatnego zgłoszenia Nazwy Linku oraz linku do Serwisu Internetowego w serwisie Promo-link w usłudze VIP.
   c. odstąpienia w dowolnym momencie od programu Promo-link lub zawieszenia hostowania Paska Linków na swoim serwisie.
  6. W ramach Współpracy, Promo-link zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by serwis Promo-Link działał prawidłowo i bez przerw.
  7. Administrator serwisu jak i serwis Promo-link nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne:

   a. wadliwe działanie, bądź błędy w serwisie Promo-link, jednakże zobowiązuje się, że dołoży wszelkiej staranności, aby system działał prawidłowo.
   b. za straty wynikające z przerw w działaniu serwisu Promo-link wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
   c. za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych, problemów z serwerami i oprogramowaniem leżących po stronie firm hostujących oraz innych od niego niezależnych

  8. O zamiarze dokonania przerw w działaniu Systemu Promo-link, o których mowa w § V pkt.1 podpunkt b Klient nie będzie informowany.
  9. Pozostałe kwestie dotyczące odpowiedzialności Stron, regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  10. Serwis Promo-link nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług serwisu Promo-link.

III. Warunki Finansowe

  1. Korzystanie z usługi Link Promo-link jest nieodpłatne.
  2. Korzystanie z usługi VIP Promo-link płatne.
  3. PromLink wystawia faktury VAT w ciągu 7 dni kalendarzowych po dokonaniu płatności.
  4. W przypadku zastrzeżeń do sporządzonej faktury VAT, Klient powinien jest zgłosić zastrzeżenie z uzasadnieniem listem poleconym najpóźniej w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania faktury.
  5. Promo-link nie uwzględnia zwrotów zakupionych usług.
  6. W przypadku odstąpienia Klienta od korzystania z serwisu Promo-link nie zwraca kosztów za wykupioną i nie wykorzystaną usługę.
  7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej za usługi Promo-Link nie zawierającej podpisu odbiorcy


IV. Ochrona danych i prawa autorskie.

  1. Klient akceptując regulamin Promo-link oświadcza, że świadczone przez niego usługi i wyroby oraz materiały dostarczane przez Klienta Serwisowi Promo-link do wykorzystania w prowadzonych przez niego pracach przy wykonywaniu Umowy w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
  2. Klient oświadcza, o przysługiwanym mu prawie do używania wszelkich dóbr i materiałów znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Serwisie Promo-link.
  3. Klient przystępując do współpracy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Promo-link materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2, w celu prezentacji Klienta w Serwisie Promo-link oraz w innych serwisach internetowych współpracujących z Promo-link.
  4. Dane zgromadzone przez serwis Promo-link są wykorzystywane do celów realizowania umowy oraz do celów martketingowych.
  5. Klient przetwarząjący dane w trakcie współpracy z Serwisem Promo-link zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania tych danych.
  6. W przypadku odstąpienia od współpracy na podstawie pisemnej rezygnacji, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania informacji i dokumentów oraz zniszczą przechowywane informacje i dokumenty, niezależnie od formy ich utrwalenia.


V. Postanowienia końcowe.

  1. Przystępując do współpracy z serwisem Promo-Link Klient akceptuje ceny i ofertę dostępną na stronie internetowej Promo-Link.pl. w zakładce cennik.
  2. Kwestie szczegółowo nie uregulowane w powyższym regulaminie strony ustalą w osobnych umowach.
  3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia konkretnej Umowy, w szczególności dotyczące ustalenia harmonogramu i trybu przeprowadzania integracji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z serwisem Promo-Link, będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 60 dni od podjęcia negocjacji polubownych Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Właściecela serwisu Promo-link.
  5. W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z serwisem Promo-Link zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
  7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
  8. Akceptując regulamin serwisu Promo-link Klient wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, promocyjnych z serwisu Promo-Link.
  9. Regulamin serwisu zaczyna obowiązywać od dnia 1.04.2011. – nie odnosi się do użytkowników serwisu Promo-link z przed obowiązywania regulaminu.